Miksi?

Jotta liiketoiminnan vastuullisuutta voi arvioida ja kehittää, on tehtävä kaksi olennaista selvitystä. Ensinnäkin on tiedettävä, mitkä liiketoiminnan hyvät ja haitalliset vaikutukset ovat. Toiseksi on tiedettävä, mitkä ovat ne keskeiset sidosryhmät, jotka yrityksen on huomioitava omassa toiminnassaan ja jotka vaikuttavat yritykseen. Nämä kaksi analyysia ovat sidoksissa toisiinsa siten, että ne tulee mielellään tehdä rinnakkain.

Olennaisuusanalyysi kertoo, minkälaisia vaikutuksia yrityksellä on yhteiskunnassa ja kuinka merkittäviä ne ovat. Analyysissa selvitetään sekä toiminnan haitalliset että sen myönteiset vaikutukset ja niitä arvioidaan suhteessa toimintaympäristöön ja yritykseen itseensä. Olennaisuusanalyysi kertoo hyödyllistä tietoa yrityksen vaikuttavuudesta, jonka pohjalta voidaan viestiä yrityksen tuottamasta lisäarvosta selkeämmin tai jopa löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi saadaan tärkeää tietoa siitä, mitä vaikutuksia toiminnassa pitäisi vähentää, jotta yritys kantaisi asianmukaisesti yhteiskunnallisen vastuunsa eikä aiheuttaisi suhteettomia haittoja muille.

Sidosryhmäanalyysi on onnistuneen olennaisuusanalyysin edellytys. Jotta liiketoiminnan vaikutuksia voi arvioida ja asettaa ne suuruusjärjestykseen, on tiedettävä, mitkä muut toimijat yhteiskunnassa ovat yritykselle tärkeitä ja keneen yritys vaikuttaa eniten liiketoiminnallaan. Toimiva sidosryhmäyhteistyö on myös luottamuksen rakentamisen ytimessä – osoittamalla rakentavaa ymmärrystä muiden odotuksia kohtaan saa parempaa ymmärrystä omille intresseilleen. Lisäksi keskeisten sidosryhmien näkemysten hahmottaminen parantaa mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaa kestävästi ja vältetään tarpeettomia vastakkainasetteluja tai viestinnällisiä konflikteja.

Mitä?

Olennaisuusanalyysissa WhyCo kartoittaa yhdessä yrityksen kanssa toiminnan keskeiset vaikutukset ympäröivässä yhteiskunnassa. Vaikutusten merkittävyys arvioidaan ja ne sijoitetaan havainnollistavaan matriisiin, jonka pohjalta saadaan helposti kattava tilannekuva yhdellä aukeamalla. Olennaisuusanalyysi on oiva työkalu vastuullisuustyön suunnitteluun ja jatkotoimenpiteiden priorisointiin.

Sidosryhmäanalyysissa pohditaan yhdessä yrityksen kanssa, mihin muihin yhteiskunnan toimijoihin liiketoiminta vaikuttaa. Selvitetään lisäksi, mitkä toimijat vaikuttavat yritykseen. Sidosryhmien tiedostaminen helpottaa liiketoiminnan suunittelua ja ennakoidaan, minkälaisia odotuksia muilla on yritystä kohtaan. Analyysin pohjalta voidaan myös harkita yhteistyön syventämistä tärkeimpien sidosryhmien kanssa ja pohtia, miten keskinäinen kanssakäyminen voisi tuoda kaikille osapuolille hyötyä. Monet yritykset ovat esimerkiksi huomanneet, että tiivis ja rakentava yhteistyö ehkä yllättävänkin sidosryhmän kanssa on tuonut uusia näkökulmia omaan liiketoimintaan ja avannut odottamattomia liiketoimintamahdollisuuksia.

Miten?

WhyCo perehtyy ensiksi yrityksen tausta-aineistoon, jonka laajuus räätälöidään kunkin asiakkaan osalta erikseen. Lisäksi haastatellaan muutamaa henkilöä eri puolilta organisaatiota ja toteutetaan mahdollisesti lyhyt kysely henkilöstölle. Ennen työn aloittamista on suositeltavaa pitää johdon sparraussessio, koska liiketoiminnan vaikutusten ja sidosryhmien hahmottaminen helpottuu, kun vastuullisen liiketoiminnan peruselementit ovat selvillä.

Taustatyön jälkeen pidetään 2-3 puolenpäivän workshopia, joissa yhdessä määritellään liiketoiminnan olennaisimmat vaikutukset yhteiskunnassa sekä yrityksen tärkeimmät sidosryhmät ja niiden merkitys.

WhyCo laatii lopuksi asiakkaalle yhteenvedot yrityksen olennaisista vaikutuksista ja sidosryhmistä. Lisäksi asiakas saa ehdotuksen siitä, miten vastuullisuutta kannattaa lähteä kehittämään ja miten toimenpiteet voisi järkevästi priorisoida.

Takaisin PALVELUT-sivulle.

#olennaisuusanalyysi

#sidosryhmäanalyysi