Miksi?

Yrityksen tarkoituksella ja työn merkityksellisyydellä on tärkeä rooli liiketoiminnan vastuullisuudessa. Yritystä itseään suurempi tarkoitus kertoo kaikille, mikä on yrityksen tehtävä yhteiskunnassa ja miksi se on olemassa. Se kytkee liiketoiminnan isompaan kuvaan ja ohjaa tekemistä niin, että positiivinen vaikuttavuus kasvaa.

Silloin myös työntekijä näkee paremmin, että hänen työnsä on tärkeää. Työn merkityksellisyys vaikuttaa ihmisen motivaatioon ja haluun tehdä työnsä hyvin – työstä välitetään enemmän. Työn merkityksellisyys parantaa tekemisen laatua, vähentää oikoteiden ottamista ja ohjaa kestävämpiin ratkaisuihin – toiminnasta tulee itsessään vastuullista. Yrityksen vastuullinen tarkoitus ohjaa kaikkia samaan päämäärään ja vähentää tarvetta ohjata ja kontrolloida tekemistä tiukasti. Myös työhyvinvointi paranee, kun työntekijä kokee voivansa tehdä työtä, joka vie maailmaa eteenpäin.

Yrityksen tarkoituksen kirkastaminen ja kytkeminen ympäröivään yhteiskuntaan saa aikaan positiivisen välittämisen kierteen, joka luo aivan uudenlaisen tekemisen meiningin yritykseen. Esimerkiksi Daniel Pinkin tutkimukseen perustuva video havainnollistaa tätä hyvin. Kun vastuullisuus viedään näin yrityksen ytimeen, liiketoiminnan positiivinen vaikuttavuus kasvaa. Yritys näkee paremmin sen arvon, jota se voi toiminnallaan tuottaa sekä yhteiskunnalle että itselleen. Vastuullinen MIKSI näkyy, kuuluu ja herättää tunteita. Tästä voit lukea blogissani lisää.

Mitä?      

Vastuullinen yrityksen tarkoitus määrittellään siten, että selvitetään, miten yrityksen liiketoiminta kytkeytyy ympäröivään yhteiskuntaan. Miksi se on olemassa ja ketä se viime kädessä palvelee?

Yleensä jokaisella yrityksellä on tällainen tarkoitus, mutta se on ehkä hukattu tai se ei enää ole ajan tasalla. Yhteys yrityksen tarkoituksen ja sen tuotteiden ja palveluiden välillä on saattanut katketa ja se pitää löytää uudellen. Tarkoitus ei myöskään aina näy arjessa, vaan saatetaan keskittyä liiaksi numeroihin ja prosesseihin, jolloin pitkän tähtäimen visio ja missio jäävät arjen kiireen jalkoihin.

Määrittelemällä yrityksen tarkoitus niin, että se tarkoittaa liiketoiminnan luomaa jaettua arvoa yhteiskunnassa, vastuullisuus integroituu yrityksen ytimeen. Tämä on yrityksen vastuullinen MIKSI.

Miten?

WhyCo perehtyy ensiksi yrityksen tausta-aineistoon ja erityisesti strategiaan, missioon, visioon ja arvoihin. Lisäksi haastatellaan muutamaa henkilöä eri puolilta organisaatiota ja toteutetaan mahdollisesti lyhyt kysely henkilöstölle.

Taustatyön jälkeen pidetään 2-3 workshopia, joissa:

  • Kirkastetaan yrityksen ensisijainen tehtävä yrityksen merkitykseksi yhteiskunnassa – minkä tarpeen se täyttää, mitä ongelmaa se ratkaisee ja mitä arvoa se luo ympärilleen?
  • Pohditaan, minkälaisella missiolla liiketoiminta vie yhteiskuntaa eteenpäin.
  • Selvitetään, miten yrityksen tarkoitus ilmenee jokapäiväisessä työssä ja liiketoiminnassa.
  • Määritellään periaatteet, joilla toimintaa ohjataan niin, että yrityksen tarkoitus on kaiken toiminnan perusta.

Lopuksi selvitetään, mitä toimenpiteitä yrityksen tarkoituksen kirkastaminen edellyttää käytännössä, jotta vaikuttavuus varmistetaan. WhyCo laatii tästä toimenpide-ehdotuksen asiakkaalle.

Takaisin PALVELUT-sivulle.

#yrityksen tarkoitus